پایگاه اطلاع رسانی دعبل خزاعی 9 خرداد 1397 ساعت 17:57 http://deabel.org/vdcaaone.49nuo15kk4.html -------------------------------------------------- درس‌گفتارِ درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها عنوان : جلسة نوزدهم: قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی(۱) استاد اسماعیل امینی -------------------------------------------------- اگر شاعر در شعرش ردیف داشت، ملتزم است که ردیف را در همة جاهایی که قافیه هست، عیناً تکرار کند؛ اما تکرار کردن ردیف، شعر را از قافیه بی‌نیاز نمی‌کند. بعضی از دوستان شاعر تصور می‌کنند، وجود ردیف در شعر کافی است و پیش از آن قافیه نمی‌آورند. متن : درس گفتارِ درون مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی شناسی و آرایه ها جلسة نوزدهم: قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی(۱) استاد اسماعیل امینی دربارة قافیه و ردیف، قبلاً توضیحاتی داده شد. اشکالات خیلی رایجی در قافیه بندی هست. خیلی از کسانی که تازه شروع به شعر گفتن می کنند و گاهی حتی شاعران باتجربه، متوجه این اشکالات نیستند. مثلاً در ترکیب بند محتشم: این کشتة فتاده به هامون حسین توست این صید دست وپا زده در خون حسین توست جملة حسین توست که در شعر تکرار شده، ردیف شعر است. بنابراین اگر شاعر در شعرش ردیف داشت، ملتزم است که ردیف را در همة جاهایی که قافیه هست، عیناً تکرار کند؛ اما تکرار کردن ردیف، شعر را از قافیه بی نیاز نمی کند. بعضی از دوستان شاعر تصور می کنند، وجود ردیف در شعر کافی است و پیش از آن قافیه نمی آورند؛ مثلاً: این جا کربلای حسین است این جا شهادت گاه حسین است همین طوری! یعنی با این جملة حسین است به عنوان ردیف شعر، پیش از آن هر جمله ای که دلش می خواهد می آورد و تصور می کند شعر گفته است. این عیبی است که در کار تازه کارها خیلی دیده می شود. یعنی ردیف را با قافیه اشتباه می گیرند؛ ردیف شعر را عیناً تکرار می کنند، بدون این که قافیه بیاورند. در حالی که مثلاً در مورد ذکر شده، کربلا و شهادت گاه نمی تواند با هم قافیه باشند. بنابراین شعرهایی که ردیف دارند، حتماً نیازمند قافیه نیز هستند. پیش از ردیف، حتماً باید قافیه بیاید. در همان بندی که از ترکیب بند محتشم خواندیم؛ یعنی: این کشتة فتاده به هامون حسین توست این صید دست وپا زده در خون حسین توست این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست کلمه هایی که با هم قافیه می شوند، پیش از ردیف آمده اند: هامون، خون، افزون و ... . عیب دیگری که در مورد قافیه هست، این است که بعضی از دوستان شاعر، کلماتی را که پسوند دارند، کنار هم می گذارند و خیال می کنند قافیه درست کرده اند. مثلاً: از همه عاشق تر، از همه مهربان تر، از همه زیباتر. یعنی صفت های مختلف را با پسوند تر که برای صفت تفضیلی استفاده می شود، به کار می برند و خیال می کنند قافیه ساخته اند. در حالی که پسوندها، کلمات جداگانه ای حساب می شوند و در اصطلاح زبان شناسی به آنها تک واژ وابسته می گویند. اینها چون خودشان کلمات جداگانه ای حساب می شوند، نمی شود در شعر با تکرارشان قافیه بسازیم؛ مثلاً اگر می خواهیم با مهربان تر قافیه بسازیم، باید یا تر را مبنای قافیه قرار دهیم یا مهربان را. اگر مهربان را قافیه قرار دهیم، مثلاً بی نشان تر، یا بی کران تر، می توانند قافیه باشند، که در این صورت پسوند تر نیز تکرار شده است؛ اما خود پسوند نمی تواند مبنای قافیه قرار گیرد. این مشهورترین غلطی است که در قافیه وجود دارد؛ یعنی تکرار پسوند، وقتی که تکرار علامت جمع باشد؛ مثلاً علامت ها که در فارسی علامت جمع است، یا علامت ان که علامت جمع است. به این ترتیب که مثلاً درختان و قهرمانان یا رودها و جنگل ها را به نادرستی با هم قافیه در نظر می گیرند. یا مثلاً قهرمانان کربلا، دلیران کربلا و شهیدان کربلا؛ که به عنوان قافیه صحیح نیستند؛ چون ان در قهرمان جزو کلمه است، اما در شهیدان علامت جمع است که به شهید اضافه شده است. در ادامه نیز دلیران کربلا، بزرگان کربلا و ... که قافیه های صحیحی نیستند و نمی شود به این شکل قافیه ساخت. یعنی پسوند را نمی توانیم مبنای قافیه قرار دهیم. به این اشکال اصطلاحاً ایطا و برخی نیز قافیة شایگان می گویند. ایطای جلی یعنی ایطای آشکار به معنای تکرار پسوندهاست، که نمی تواند مبنای قافیه قرار گیرد. یعنی کسی که می خواهد قافیه بسازد، نباید پسوندها را جزو اصل کلمه حساب کند. البته کلمه ای که پسوند دارد ممکن است یک بار در کنار کلمه ای که پسوند ندارد، کنار هم قافیه بسازد. مثلاً در شعر حسین منزوی: شتک زده ست به خورشید خون بسیاران بر آسمان که شنیده ست از زمین باران؟ ان در بسیاران علامت جمع و در باران جزو کلمه است؛ اما در کل شعر فقط یک بار ان پسوند نیست و در باقی ابیات و قافیه های این شعر، ان در کلمة قافیه پسوند است. شتک زده ست به خورشید خون بسیاران بر آسمان که شنیده ست از زمین باران؟ هر آنچه هست به جز کُند و بند خواهد سوخت از آتشی که گرفته ست در گرفتاران ز شعر و زمزمه شوری چنان نمی شوند که رطل های گران تر کشند می خواران در این قافیه ها اگر علامت جمع را بر داریم، با کلماتی مواجه می شویم که آن کلمات با هم قافیه هستند: بسیار، گرفتار، می خوار و ... ؛ بنابراین کسی که دوست دارد شعر موزون و مقفی بگوید، مجبور است به قواعد آن ملتزم باشد؛ نمی تواند بگوید من از وزن و قافیه چیزی نمی دانم، ولی می خواهم غزل یا مثنوی بگویم، یا قصیده و ترکیب بند بسازم. آموختن این موارد خیلی هم ساده است. رعایت کردن قواعد مربوط به شعر موزون و مقفی کار دشواری نیست.